Caritas Mosae

Stichting Caritas Mosae heeft ten doel:

  • het verrichten van caritas en het tonen van naastenliefde in de gemeente Maastricht, in de meest ruime zin van het woord;
  • het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Stichting Caritas Mosae tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het (mede-)organiseren van door de Stichting geëntameerde of te entameren evenementen, projecten en activiteiten ten behoeve van door de Stichting aan te wijzen personen en groeperingen die caritas en/of naastenliefde behoeven, dan wel ten behoeve van organisaties en instellingen die een gelijke of vrijwel gelijke doelomschrijving hebben als de Stichting;
  • het financieel ondersteunen van de personen, groeperingen, organisaties en instellingen als bedoeld onder a.;
  • het doen van giften en schenkingen, het doen van uitkeringen en het ter beschikking stellen van geldmiddelen en andere goederen aan de personen, groeperingen, organisaties en instellingen als bedoeld onder a.;
  • contacten te onderhouden met de organisaties en instellingen als bedoeld onder a.;

U kunt hier onze oprichtingsakte vinden.